Klachten

Het kan natuurlijk voorkomen dat een ouder het niet eens is met de handeling van een pedagogisch medewerker of van de organisatie. Daarom beschikt KOOS over een duidelijke interne en externe procedure die ouders de mogelijkheid geven om hun ongenoegen kenbaar te maken. Schroom als ouder niet om hier gebruik van te maken! We zoeken dan samen naar een oplossing! KOOS heeft eenĀ Klachtenreglement opgesteld met mogelijkheden ten aanzien van de afhandeling van klachten

Interne procedure

Binnen de interne procedure worden klachten in principe eerst aan de betreffende (verantwoordelijke) medewerker binnen de organisatie gericht. Gaat het om een eenvoudig probleem dat meteen kan worden opgelost, dan kan de medewerker in overleg met zijn leidinggevende en de indiener van de klacht afspraken maken over de te nemen maatregel.

Is echter de oorzaak van de klacht niet naar tevredenheid opgelost, of gaat het om een probleem waarvoor medewerker en direct leidinggevende niet bevoegd zijn beslissingen te nemen, dan verwijzen zij de klager door naar de directeur van KOOS. De directeur evalueert, eventueel in overleg met de betrokkenen, de ondernomen acties. Daarna formuleert de directeur indien mogelijk een nieuwe acties.

Is de oorzaak van de klacht niet opgelost, dan kan de klager zich wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen waarbij KOOS is aangesloten, zie klachtenloket-kinderopvang.nl. Dan vervalt het intern klachtenreglement en zal de klacht conform het klachtenreglement van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen worden behandeld.

Externe procedure

Naast de interne procedure is mogelijk om direct de externe procedure op te starten. Hierbij kan er direct contact opgenomen worden met de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Zij zullen de verdere afhandeling van de klacht op zich nemen.